Dom Kultury w Wyszkach

30 czerwca, 2022

Rozpoczynamy kolejną edycję naszego konkursu. Zmieniony został regulamin: w konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy zapisani do naszych bibliotek, z wyjątkiem laureatów I miejsca poprzedniej edycji konkursu. Z regulaminem można zapoznać się poniżej lub w bibliotece. Zapraszamy- czeka na Państwa mnóstwo wspaniałych książek!

REGULAMIN KONKURSU ZACZYTANI 2022/2023 III EDYCJA

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej „ Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora.
2. Organizatorem jest Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Wyszkach z siedzibą ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki we współpracy z Filią Biblioteki w Strabli ul. Wesoła 2A.
3. Konkurs skierowany jest do czytelników w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) Czytelnicy od 5 lat do 15 lat
  b) Czytelnicy powyżej 15 lat
4. Decydujący jest wiek czytelnika w momencie rozpoczęcia (1.07.2022) Konkursu. 
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
6. Konkurs jest organizowany w okresie od 1 lipca 2022 r. do 20 kwietnia 2023 r.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w dniu tuż po Światowym Dniu Książki
 tj. 24 kwietnia 2023 r.
7. Celami Konkursu są:
a) Promocja literatury i czytelnictwa.
b) Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
c) Zachęcanie do skorzystania z oferty i usług Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego.
d) Kształtowanie nawyku regularnego czytania.
8. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie na osoby trzecie.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora oraz w bibliotece w Wyszkach i w Strabli, każdy zainteresowany może się zapoznać  z jego  postanowieniami 
i zaakceptować jego treść. Udział w Konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs skierowany jest do czytelników Biblioteki w Wyszkach i Strabli posiadających kartę biblioteczną z wyłączeniem laureatów I miejsca poprzedniej edycji konkursu. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a) bycie zarejestrowanym czytelnikiem oraz posiadanie karty bibliotecznej a przy tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Dla osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic lub jej opiekun prawny 
b) nie bycie laureatem I miejsca zeszłorocznej edycji konkursu.
3. Ocenie konkursowej podlegają: 

a) aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,
b) terminowość oddawania książek przez czytelnika, 
c) dbałość czytelnika o wypożyczone książki.
4. Pracownicy Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego nie mogą brać udziału w Konkursie.

 
Zasady przyznawania nagród 
1.  Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Na podstawie ustalonych w systemie MAK+ ( zintegrowany system biblioteczny)- wypożyczeń przyznane zostaną nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch kategoriach wiekowych.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
4. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród planowane jest na 24 kwietnia 2023 r. 
5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Przetwarzanie danych 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Zaczytani 2022/2023” jest Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Wyszkach, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki.

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”; 
b) rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
Postanowienia końcowe 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego.