INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE

 GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE

UL. PIÓRKOWSKA 30, 17-132 WYSZKI

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:  Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki, dalej zwane „Administratorem”.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,

mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504 976 690.

Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

zawierania i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przewidziany przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym została zebrana lub do momentu jej cofnięcia.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym powierzamy do przetwarzania Państwa dane osobowe (tzw. podmioty przetwarzające) w oparciu o stosowane umowy lub inne dozwolone instrumenty prawne (dotyczy to głównie obsługi informatycznej, hostingowej). Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o odbiorcach danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Co do zasady konieczność podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, zatem jest obowiązkowe. Jeżeli przetwarzany Państwa dane na podstawie Państwa zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę – podanie danych również jest dobrowolne, jednak często konieczne do zawarcia umowy.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.