Dom Kultury w Wyszkach

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE

 GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE

UL. PIÓRKOWSKA 30, 17-132 WYSZKI

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO), informujemy Panią/Pana, iż:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:  Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki, dalej zwane „Administratorem”.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,

mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504 976 690.

Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zadań statutowych Administratora, tj.  m.in. zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych wśród mieszkańców gminy Wyszki oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury; świadczenia usług z zakresu sportu, rekreacji i turystyki; (podstawa prawna: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawą z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie, ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innymi aktami prawnymi).

zawierania i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora  (marketingu), informowania o wydarzeniach, działalności itp.  – o ile wyrażą Państwo na powyższe odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą);
 • archiwalnym  (po zrealizowaniu celu pierwotnego) – [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25 z późn. zm.)].
 • Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przewidziany przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym została zebrana lub do momentu jej cofnięcia.

 • Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym powierzamy do przetwarzania Państwa dane osobowe (tzw. podmioty przetwarzające) w oparciu o stosowane umowy lub inne dozwolone instrumenty prawne (dotyczy to głównie obsługi informatycznej, hostingowej). Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o odbiorcach danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

 • Obowiązek podania danych

Co do zasady konieczność podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, zatem jest obowiązkowe. Jeżeli przetwarzany Państwa dane na podstawie Państwa zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę – podanie danych również jest dobrowolne, jednak często konieczne do zawarcia umowy.

 • Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji /  profilowanie

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.